Oturum Aç

 Kadavra Bağışı


  • (kadavra bağış formu eklenecek)
  • Formu 2 nüsha olarak doldurduktan sonra, nüfus cüzdanınızın fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte (Üniversite'nin adresi) adrese gönderiniz. Formun bir nüshası bağış kartınızla birlikte ıslak imzalı olarak size geri gönderilecektir.

Tıp Fakültelerinde Tıp eğitimi ve öğreniminin gereği gibi yerine getirilmesi için anatomi derslerinde kadavra kullanılması zorunludur. Ülkemizde genellikle organ nakli ve kimsesiz cesetlerden kadavra olarak yararlanılması birlikte ele alınmıştır. Bu konuda çıkartılan önemli iki yasa vardır. Bunlardan ilki 29.05.1979 tarihinde kabul edilen 2238 sayılı yasadır. 03.06.1979 tarih ve 16655 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun" ve bu kanunun 14. maddesine 21.01.1982 tarihinde eklenen kadavra ile ilgili bir ek maddeyi içermektedir (Ek fıkra: 21.01.1982 - 2594/1 md.) Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle, yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen, kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. (İlgili kanun, Madde 14, Ek fıkra: 21.01.1982 - 2594/1 md). Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılan yönetmelikle belirlenmiştir. Bu madde ile ilgili yönetmelik de 17.06.1982 tarih ve 17727 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ve ona uygun olarak hazırlanan yönetmeliğin 6.maddesinde Yataklı tedavi kurumlarının baştabip veya hastane müdürlerini; kurumlarında ölen veya morglarına getirilen kimsesiz cenazeleri (15 gün boyunca kimsenin sahip çıkmadığı) ilaçlama ve muhafaza etme istasyonlarına bildirmek ile yükümlü kılmaktadır (İlgili yönetmelik madde 6).